Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học tập là một việc suốt đời ''

Đại hội Liên đội

Đại hội liên đội trường
Ngày 14/10/2015 Liên đội TH Trần Đại nghĩa đã tổ chức đại hội nhằm đưa ra biện pháp và chỉ tiêu thi đua để hoán thành xuất sắc nhiệm ...