Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:01 27/11/2018  

Ban giám hiệu

 

Họ và tên:  Trương Thị Bích Thủy
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  bichthuy1968@gmail.com
Điện thoại:  0932459207
Địa chỉ:  Tổ 8 thôn Quan Châu, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 

 

 

Họ và tên:  Lê Thị Lang
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:  lethilang1920@gmail.com
Điện thoại:  0905630833
Địa chỉ:  Tổ 8 thôn Quan Châu, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Chuyên môn
- Hoạt động ngoài giờ
- Bán trú

Số lượt xem : 4734