Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Tổ Bốn

Cập nhật lúc : 09:23 21/11/2018  

Thành viên Tổ Bốn - Năm học: 2020-2021

 

STT Họ và tên  Dạy  Điện thoại Email Chức vụ Ghi chú
1 Đỗ Thị Kim  Xuân 4/1 0905.570.835 doxuan925@gmail.com   Cơ sở 1
2 Nguyễn Thị  Thu 4/2 0975.642.554 thunguyenthi89@gmail.com Tổ phó
3 Trần Văn  Nghĩa 4/3 0395.209.112 vannghiatran112@gmail.com  
4 Lương Ngọc  Quang 4/4 0945.041.343 quanglade@gmail.com  
5 Phạm Thị  Ái 4/5 0855.975.878 phamthiai123@gmail.com  
6 Nguyễn Văn  Thanh 4/6 0905.104.876 vanthanhtdn1969@gmail.com  
7 Từ Thị Thuỳ  Vi 4/7 0935.490.271 hanvi090897@gmail.com   Cơ sở 2
8 Đỗ Thị  Thương 4/8 0905.363.601 thuongduyen2011@gmail.com Tổ trưởng

Đỗ Thị Kim Xuân - Chủ nhiệm lớp 4/1

 Nguyễn Thị Thu - Tổ phó - Chủ nhiệm lớp 4/2

 

Trần Văn Nghĩa - Chủ nhiệm lớp 4/3

 

Lương Ngọc Quang - Chủ nhiệm lớp 4/4

 

Phạm Thị Ái - Chủ nhiệm lớp 4/5

 

 Nguyễn Văn Thanh - Chủ nhiệm lớp 4/6

 

 Từ Thị Thùy Vi - Chủ nhiệm lớp 4/7

 

Đỗ Thị Thương - Tổ trưởng - Chủ nhiệm lớp 4/8

 

Số lượt xem : 2454