Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Tổ Một

Cập nhật lúc : 04:31 21/11/2018  

Thành viên Tổ Một - Năm học: 2020-2021

STT Họ và tên  Dạy  Điện thoại Email Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kiều  Diễm 1/1 0763.617.077 diem01263617077@gmail.com Tổ trưởng Cơ sở 1
2 Tạ Thị Bích  Thi 1/2 0932.609.637 thicdthk09@gmail.com  
3 Phan Thị Mộng  1/3 0935.225.093 haphan117@gmail.com  
4 Tống Thị Kim  Thanh 1/4 0702.726.727 kimthanh727@gmail.com  
5 Huỳnh Thị Kim  Thủy 1/5 0705.927.662 kimthuy10cvnh@gmail.com  
6 Bùi Thị  Thùy 1/6 0343.888.095 buithithuydhth03@gmail.com  
7 Nguyễn Thị  Hạnh 1/7

0905.469.899

nguyenhoanghanh77@gmail.com

 
8 Thân Thị  Tám

1/8

0964.931.291 hongnv.dna@gmail.com Tổ phó Cơ sở 2
9 Võ Thị Hồng  Đào 1/9 0905.434.078 vothihongdao1996@gmail.com  
10 Nguyễn Thị Kim  Nhẫn 1/10 0796.849.837 kimnhan120294@gmail.com  
11 Võ Thị Ngọc  Ly 1/11 0905.056.085 vongocly91@gmail.com   
12 Trần Tố  Quỳnh 1/12 0769.435.865 toquynh5995@gmail.com  

 

Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ nhiệm lớp 1/1

 Tạ Thị Bích Thi - Chủ nhiệm lớp 1/2

 

Phan Thị Mộng Hà - Chủ nhiệm lớp 1/3 

 

 

Tống Thị Kim Thanh - Chủ nhiệm lớp 1/4 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Kim Thủy - Chủ nhiệm lớp 1/5 

 

Bùi Thị Thùy - Chủ nhiệm lớp 1/6 

 

Nguyễn Thị Hạnh - Chủ nhiệm lớp 1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thân Thị Tám - Chủ nhiệm lớp 1/8 

 

Võ Thị Hồng Đào - Chủ nhiệm lớp 1/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Kim Nhẫn - Chủ nhiệm lớp 1/10

 

Võ Thị Ngọc Ly - Chủ nhiệm lớp 1/11

 

Trần Tố Quỳnh- Chủ nhiệm lớp 1/12

Số lượt xem : 5302