Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Trọng thầy mới được làm thầy ''

Tổ Ba

Cập nhật lúc : 09:24 21/11/2018  

Thành viên Tổ Ba - Năm học: 2020-2021

 

STT Họ và tên  Dạy  Điện thoại Email Chức vụ Ghi chú
1 Hồ Thị Minh Châu 3/1

0776.381.486

    Cơ sở 1
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 3/2

0971.696.297

nguyenthithuhang456@gmail.com  
3 Nguyễn Thị  Hương 3/3 0387.078.775 huongbinhhoa12@gmail.com Tổ phó
4 Nguyễn Hữu  Hùng 3/4 0708.073.771 hungdn1966@gmail.com  
5  Lê Thị Thu Trang 3/5

0935011849 

   
6 Nguyễn Thanh  Dung 3/6 0905.141.902 mythanhdung@gmail.com  
7 Nguyễn Hồng  Hạnh 3/7

0967.204.105

   
8 Bùi Thị Kiều  Oanh 3/8 0936.357.757 kieuoanhmt.geo@gmail.com   Cơ sở 2
9 Phan Thị Thanh  Thủy 3/9 0933.424.865 phanthuy13cvl@gmail.com  
10 Nguyễn Thị  Soi 3/10 0931.968.635 soinguyenthi1111@gmail.com Tổ trưởng

 

Hồ Thị Minh Châu - Chủ nhiệm lớp 3/1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm lớp 3/2

 

 

Nguyễn Thị Hương - Tổ phó - Chủ nhiệm 3/3

 

Nguyễn Hữu Hùng - Chủ nhiệm 3/4

Lê Thị Thu Trang - Chủ nhiệm 3/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Dung - Chủ nhiệm 3/6

Nguyễn Hồng Hạnh - Chủ nhiệm 3/7 

Bùi Thị Kiều Oanh - Chủ nhiệm 3/8

Phan Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm 3/9

Nguyễn Thị Soi - Tổ trưởng - Chủ nhiệm 3/10

Số lượt xem : 3622